Přijali jsme protikorupční program
20. 12. 2022

Přijali jsme protikorupční program

Naše společnost Corrency chce podnikat eticky a vytvářet transparentní prostředí vůči veřejnosti i vlastním zaměstnancům. Boj proti korupci myslíme opravdu vážně a chápeme jej nikoliv izolovaně, ale ve všech jeho souvislostech.

Naše společnost Corrency chce podnikat eticky a vytvářet transparentní prostředí vůči veřejnosti i vlastním zaměstnancům. Boj proti korupci myslíme opravdu vážně a chápeme jej nikoliv izolovaně, ale ve všech jeho souvislostech. Proto společnost přijala Etický kodex, Deklaraci protikorupčního jednání, Protikorupční program a Protikorupční politiku, v nichž se přihlásila k aktivnímu boji proti korupci a nulové toleranci korupčního jednání v jakékoliv jeho podobě a současně si stanovila pravidla pro prevenci, odhalení a důkladné prošetření jakéhokoliv korupčního jednání, je závazný pro všechny naše vrcholové představitele, manažery i zaměstnance a dopadá i na naše obchodní partnery.

 

Co vyžadujeme od našich obchodních partnerů

 

Vyžadujeme, aby se každý náš nový obchodní partner seznámil a přistoupil na závazek, že:

  • učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání,
  • neprodleně oznámí CorCo Systems a.s., pokud existuje podezření na korupční nebo jiné protiprávní jednání související s touto společností nebo se obchodní partner dostane vůči společnosti do střetu zájmů,
  • poskytne při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v rámci CorCo Systems a.s. nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a informace,
  • jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání dotýkající se CorCo Systems a.s.

 

Závazek v tomto znění, tzv. protikorupční doložka, bude součástí smluvních ujednání při vzniku nových vztahů s obchodními partnery a jejich změnách.

 

Informace ohledně prověřování obchodních partnerů

Jedním ze základních procesů přijatého Protikorupčního programu je i prověřování určených kategorií obchodních partnerů CorCo Systems a.s. (tzv. due diligence). Tímto prověřováním se rozumí postup zaměřený na zjišťování informací o obchodních partnerech, s cílem identifikovat potenciální rizika budoucí či již probíhající spolupráce, včetně rizika potenciálního střetu zájmů, odsouzení právnické osoby, podezření na korupční praktiky nebo jinou trestnou činnost, zakázané/neetické obchodní praktiky, napojení na politicky angažované osoby, spojení s negativní mediální kauzou apod.

 

Corrency v této souvislosti své obchodní partnery informuje, že před uzavřením smluvního vztahu i v průběhu jeho trvání může být obchodní partner, členové jeho statutárního orgánu a jeho vlastníci posuzováni na základě informací získaných z veřejně dostupných zdrojů včetně médií. Na základě výsledku tohoto procesu může být obchodní partner dále požádán o upřesnění nebo vysvětlení zjištěných skutečností či o doložení úrovně implementace konkrétních protikorupčních opatření u něj.

 

Protikorupční kontakty

Oznámení vyplývající z protikorupční doložky a dotazy dotýkající se protikorupčních opatření v naší společnosti je nezbytné směrovat na našeho Compliance manažera Adama Zvonaře na e-mailovou adresu oznameni@corrency.cz nebo písemně na adresu Sokolovská 394/17, Praha 8, 186 00 (v případě doručení poštou je třeba na obálku vždy výraznou formou uvést: „Neotvírat – oznámení podezření“).

 

Za provedené oznámení Vás nečekají žádné odvetné akce, opatření nebo negativní poškození. Můžete se spolehnout na to, že bude zajištěna důvěrnost, budete-li požadovat, i Vaše anonymita, a že Vaše oznámení bude řádně prošetřeno.

← zpět na přehled